Users Online: 848 Home Print this page Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size  
Home | About us | Editorial board | Search | Ahead of print | Current issue | Archives | Submit article | Instructions | Subscribe | Contacts | Login 


RSACP wishes to inform that it shall be discontinuing the dispatch of print copy of JOACP to it's Life members. The print copy of JOACP will be posted only to those life members who send us a written confirmation for continuation of print copy.
Kindly email your affirmation for print copies to dranjugrewal@gmail.com preferably by 30th June 2019.

 
This article has been cited by
1ISUOG Interim Guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals an update
L. . C. Poon,H. Yang,S. Dumont,J. C. S. Lee,J. A. Copel,L. Danneels,A. Wright,F. Da Silva Costa,T. Y. Leung,Y. Zhang,D. Chen,F. Prefumo
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.2020;55(6)848
[DOI]
2Non-invasive ventilation for acute respiratory failure during labor: A management dilemma
Rahul Tyagi,S. Srinivas,Anupam Kapur
Medical Journal Armed Forces India.2020;76(2)232
[DOI]
3Expert consensus for managing pregnant women and neonates born to mothers with suspected or confirmed novel coronavirus ( COVID -19) infection
Dunjin Chen,Huixia Yang,Yun Cao,Weiwei Cheng,Tao Duan,Cuifang Fan,Shangrong Fan,Ling Feng,Yuanmei Gao,Fang He,Jing He,Yali Hu,Yi Jiang,Yimin Li,Jiafu Li,Xiaotian Li,Xuelan Li,Kangguang Lin,Caixia Liu,Juntao Liu,Xinghui Liu,Xingfei Pan,Qiumei Pang,Meihua Pu,Hongbo Qi,Chunyan Shi,Yu Sun,Jingxia Sun,Xietong Wang,Yichun Wang,Zilian Wang,Zhijian Wang,Chen Wang,Suqiu Wu,Hong Xin,Jianying Yan,Yangyu Zhao,Jun Zheng,Yihua Zhou,Li Zou,Yingchun Zeng,Yuanzhen Zhang,Xiaoming Guan
International Journal of Gynecology & Obstetrics.2020;149(2)130
[DOI]
4Global interim guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium from FIGO and allied partners: Information for healthcare professionals
Liona C. Poon,Huixia Yang,Anil Kapur,Nir Melamed,Blami Dao,Hema Divakar,H. David McIntyre,Anne B. Kihara,Diogo Ayres-de-Campos,Enrico M. Ferrazzi,Gian Carlo Di Renzo,Moshe Hod
International Journal of Gynecology & Obstetrics.2020;149(3)273
[DOI]
5ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals
L. C. Poon,H. Yang,J. C. S. Lee,J. A. Copel,T. Y. Leung,Y. Zhang,D. Chen,F. Prefumo
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.2020;55(5)700
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe 

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal